News & Announcements

poster

<font size ="5pts">äèééâøæ øááä | Revava Tigers

by Shmuel Goldstein, 2019-05-04T17:00:00.000-07:00May 04 2019, at 05:00 PM PDT

A boy’s baseball team in the middle of the Shomron, Israel. See game results and recaps in “Games”
Photo, standing, ltr: Harel Yedidi, Shlomoh Goldis, Aviad Yemini, Harel Raviv, Coach Shmuel Goldstein Bottom row: Meir Goldstein, Ido Yedidi, Daniel Goldstein, Yair Raviv
We were active until 2006, and we have take... [more]
Past Announcements

Revava Graduates Start Their Own League

2012-04-21 05:00 PDT by Shmuel Goldstein (0 Comments)

Some of the kids – who are no longer kids – have organized themselves into playing softball on the grounds of the ampitheatre in Revava. K... [more]

Revava strong in 2006 | øááä îàã úçøåúé áùðú 2006

2006-05-28 05:00 PDT by Shmuel Goldstein (0 Comments)

äùðä éù ìðå úåöàåú îàã îåöìçåú, òí ùéù ðöçåðåú, ùéùä äôñãéí, åàçã úé÷å. åääôñãéí äéå îùç÷éí îàã ÷øåáéí (ëîå 3-2). âí äðöçåðåú.
[more]

Motorized Dugout | ñôñìéí òì äââ

2005-05-01 05:00 PDT by Shmuel Goldstein (0 Comments)

äèééâøæ àåäáéí ìùáú òì äââ áòîöà ñááéí .
àáì äàåèå ìà àåäá àú æä
áúîåðä éù îéðéï ìùîàì: éàéø øáéá, äøàì øáéá... [more]

Roster Members

Loading…

Documents

Documents are currently loading.

Team Record

wins

0

losses

0

ties

14
Last Five Games
Fri, Jun 16 vs. raanana a | øòððä à (T) 0 - 0
Fri, Jun 09 at raanana b | øòððä á (T) 0 - 0
Fri, May 26 at tel aviv | úì àáéá (T) 0 - 0
Fri, May 19 vs. american school |... (T) 0 - 0
Fri, May 12 at raanana b | øòððä á (T) 0 - 0

Schedule

 

Photo Albums

No photos are uploaded at the moment.
èééâøæ øááä | Revava Tigers haven't uploaded any videos yet.